משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abenaim, Ruvi
 Abend, Chaim Leib
 Akhavan, Avraham
 Akhavan, Yosef
 Backman, Schneur Zalman
 Baitelman, Levi
 Baitelman, Mordechai Dovber
 Baitelman, Shalom
 Baitelman, Shneur Zalman
 Baitelman, Sholom
 Baitelman, Sholom Ber
 Baron, Yossi
 Belinow, Zalman Leib
 Bressman, Levi
 Bressman, Menachem Mendel
 Brook, Levi Yitzchak
 Brook, Menachem Mendel
 Bryski, Zalman Yuda
 Butel, Menachem
 Charytan, Menachem
 Charytan, Shraga
 Chayo, Yisroel Moshe
 Chazan, Laizer
 Cherman, Zev Yisroel
 Cohen, Shmuel
 Cohen, Shmuel Elimelech
 Cohen, Yaakov Mordechai
 Cohen, Yosef
 Cunin, Dovid
 Cunin, Levi Yitzchak
 Cunin, Mordechai Sholom Dov
 Cunin, Shmuel
 Cunin, Yaakov Dovber
 Cunin, Yisroel Y
 Dahan, Yehonatan
 Davidoff, Sholom
 Davidson, Moshe
 Dorn, Reuven Binyamin
 Forer, Shalom Avraham Tzvi
 Forer, Zevi
 Friedman, Yaakov Moshe
 Ganjian, Levi
 Gassman, Tzvi
 Glick, Zev
 Glicken, Shmuel Yisroel Racha
 Gordon, Efi
 Gordon, Mendel
 Gorelik, Sholly
 Gottlieb, Menachem
 Greenbaum, Mordechai
 Greenbaum, Shmully
 Greenwald, Isaac Gershon
 Greisman, Mendel
 Greisman, Moshe
 Gurary, Schneur Zalman
 Gurary, Zalmy
 Gurevich, Yaakov
 Habibian, Eli
 Hakimi, Shalom DovBer
 Hakimi, Yosef Yitzchak
 Hauck, Daniel
 Hecht, Levi Yitzchak
 Hecht, Menachem Mendel
 Heidingsfeld, Avremel
 Heidingsfeld, Levi
 Hess, Yossie
 Illulian, Mendel
 Illulian, Shmuel
 Israily, Chaim Moshe
 Israily, Yosef Yitzchak
 Kesselman, Noson
 Kirschenbaum, Menachem Mendel
 Kirschenbaum, Zev
 Kramer, Arye Leib
 Kramer, Chaim Mordechai Aizi
 Levin, Zalmy
 Levitansky, Aharon
 Levitansky, Avremel
 Levitansky, Avrohom
 Lieberman, Tzvi Hirsh
 Lisbon, Yehoshua Tonchum
 Lisbon, Yisroel
 Loschak, Yakov Aryeh
 Makhlin, Avraham
 Mayberg, Menachem Mendel
 Meyers, Avrohom
 Meyers, Yitzchak
 Mintz, Isaac
 Miretsky, Itzhak Benjamin
 Mishulovin, Shmuel
 Mochkin, Zalman
 Morris, Chaim
 Munitz, Yehuda
 Munitz, Yosef
 Newman, Chaim
 Orimland, Dovid
 Orimland, Eliyahu
 Pinson, Mordechai
 Pinson, Yechezkel
 Plotke, Yosef Yitzchak
 Polityko, Moshe Meir
 Raeburn, Dovber
 Raeburn, Schneur
 Raeburn, Shmuly
 Raigorodsky, Menachem Mendel
 Rodal, Zalman Leib
 Schapiro, Levi
 Schmukler, Levi
 Schochet, Motti
 Schwartz, Shalom
 Schwartz, Shmuly
 Serraf, Michoel
 Shamoil, Yishai
 Shusterman, Eliezer Lipman
 Shusterman, Tzvi
 Shusterman, Yehoshua
 Slodowitz, Bezalel
 Spalter, Moshe Yoel
 Spritzer, Dov
 Stolik, Levi Yitzchak
 Sulami, Shneur Zalman
 Sulami, Yosef
 Teitelbaum, Michoel
 Teleshevsky, Levi
 Teleshevsky, Menachem
 Teleshevsky, Mendel
 Wagner, Moshe
 Wagshul, Schneur Zalman
 Wagshul, Yosef Massoud
 Weiss, Boruch Shmuel
 Weiss, Dovi
 Weiss, Shneur Zalman
 Wolowik, Yitzchok
 Wuensch, Eliyahu Y
 Wuensch, Shlomo Meir
 Yemini, Dovber
 Yemini, Shmulik
 Yemini, Sholom Tzvi
 Zaetz, Menachem Mendel
 Zaetz, Sholom
 Zakaria, Shneur Zalman
 Zirkind, שניאור


123456789101112 
          Greenbaum, Shmuel Yosef
    Kimhi, Menachem
          Lerman, Shneur
      Rav-Noy, Mordechai
        Rubinstein, Moish
  Schmukler, Menachem Mendel
          Schwartz, Zalman Yosef
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Thursday, י"א אייר ה'תשעט - May 16, 2019 (12:58pm)