משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abikasis, דניאל שניאור זלמן
 Angyalfi, שניאור זלמן
 Blau, דובער הכהן
 Borenstein, מאיר הכהן
 Brashevitzky, ברוך שלמה שלום
 Brikman, חיים משה
 Bronstein, יעקב ישראל
 Chudaitov, רפאל צמח
 Cohen, (מנחם מענדל (כתה ו
 Dukes, ברוך צבי
 Edelkopf, ישראל יעקב
 Emmer, ארי' לייב
 Feigenson, שלום דובער
 Fraenkel, רפאל חיים
 Goldstock, לוי יצחק
 Kaplan, ישראל
 Keller, יהודה
 Lipkind, אריה לב
 Merves, חיים ברוך
 Odze, יצחק
 Rochester, שלום דובער
 Roumani, פנחס
 Spritzer, מנחם מענדל
 Tzfasman, אברהם יעקב


123456789101112 
      Brand, יצחק מנחם
  Hornbacher, אברהם משה
          Perl, זיידא משה
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Friday, י' אדר ה'תשפ - March 6, 2020 (2:30pm)