משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Baumgarten, ליפמאן בנימין
*Bogomilsky, (אליהו משה (בן מענדל
*Bogomilsky, (אליהו משה (בן ש"דב
*Krinsky, לוי יצחק
*Schapiro, שניאור זלמן
*Schechter, שניאור זלמן הכהן
*Shusterman, שמואל
*Tenenbaum, יוסף מנחם מענדל
*Volfman, אברהם
*Volfman, מנחם מענדל
*Wagner, רפאל מנחם מענדל


123456789101112 
          Benjaminson, מנחם מענדל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Monday, ה' אייר ה'תשעא - May 9, 2011 (7:28pm)