משניות בעל פה

בס"ד

תניא - ללמוד בעל פה
Tanya - For Memorizing

presented by Rabbi Sholom Ber Engel

תניא - פרק א'
DownloadListen (01:28)Perek Alef, Tanya
פרק א'
DownloadListen (00:21)Ach Hainyan
אך הענין
DownloadListen (00:45)uPirshu B'Gmara
ופירשו בגמרא
DownloadListen (00:43)uVigmara Sof Perek Tes D'Brochos
ובגמרא ספ"ט דברכות
DownloadListen (01:22)uLehovin Kol Zeh
ולהבין כל זה
DownloadListen (01:02)vOid SheHarei
ועוד שהרי בשעה שעושה
DownloadListen (00:54)V'Chol SheKein
וכ"ש וק"ו
DownloadListen (00:55)V'Im Kein Al Korcha
ואם כן על כרחך
DownloadListen (01:27)V'Ha D'Amrinan B'Alma
והא דאמרינן בעלמא
DownloadListen (01:53)Ach Biur Ha'Inyan
אך ביאור הענין ע"פ מ"ש הרח"ו ז"ל
DownloadListen (01:37)V'Gam B'Midos Tovos
וגם מדות טובות
DownloadListen (12:31)Tanya - Perek 1 - To Tunes of Chabad Niggunim
תניא - פרק א'
תניא - פרק ב'
DownloadListen (0:43)Perek Bais
פרק ב'
DownloadListen (1:50)Kach Al Derech Moshul
כך על דרך משול
DownloadListen (0:58)SheHu HaMado
שהוא המדע
DownloadListen (0:25)VeChein Bechol Doir Vodoir
וכן בכל דור ודור
DownloadListen (0:23)Ki Chol Nefesh
כי כל נפש
DownloadListen (0:25)Nimshach Mimoach Hoelyon
נמשך ממוח העליון
DownloadListen (0:24)Veyordo Mimadreiga Lemadreiga
וירדה ממדריגה למדריגה
DownloadListen (0:25)Vegam Achshav
וגם עכשיו
DownloadListen (0:20)Ukmoi Shekosuv
וכמו שכתוב
DownloadListen (0:25)Vechocho Mamosh
וככה ממש
DownloadListen (0:23)Mechochmosoi Yisboreich
מכחמתו ית'
DownloadListen (0:33)Beyichud Niflo
ביחוד נפלא
DownloadListen (0:55)U'Voze Yuvan
ובזה יובן
DownloadListen (0:38)Vehapoishiim
והפושעים
DownloadListen (1:27)Uma She'Kosuv Be'Zohar
ומה שכתוב בזהר
DownloadListen (0:37)Avol Haneshomo Atzmo
אבל הנשמה עצמה
תניא - פרק ג'
DownloadListen (0:21)Perek Gimel
פרק ג'
DownloadListen (0:35)Hanechelokois Leshtaim
הנחלקות לשתים
DownloadListen (0:26)Hasechel koilel
השכל כולל
DownloadListen (1:10)Ubiur Hoinyan
וביאור הענין
DownloadListen (0:23)Ki HaSeichel
כי השכל
DownloadListen (0:23)Nolda VeNisorera
נולדה ונתעוררה
DownloadListen (0:22)VeShuv Yis'lahev
ושוב יתלהב
DownloadListen (0:22)VeHi Klois Hanefesh
והיא כלות הנפש
DownloadListen (0:31)VeHatzima'on Hu
והצמאון הוא
DownloadListen (0:32)Ukmoi Shekosuv
וכמ"ש בע"ח שער נ'
DownloadListen (0:27)Vehodaas Hu
והדעת הוא מלשון והאדם ידע
DownloadListen (0:29)Veeinoi Masiach Daatoi
ואינו מסיח דעתו
DownloadListen (0:18)Veal Kein HaDaas Hu
ועל כן הדעת הוא קיום המדות
תניא - פרק ד'
DownloadListen (00:25)Perek Dalet
פרק ד'
DownloadListen (00:36)Ubedibur Hu Oisek
ובדבור הוא עוסק
DownloadListen (00:20)Ubefrotus Bechinas Chabad
ובפרטות בחי' חב"ד
DownloadListen (00:38)Vehamidois Shehein Yiro veAhavo
והמדות שהן יראה ואהבה
DownloadListen (00:35)Ki Hamekaimon Beemes
כי המקיימן באמת
DownloadListen (00:29)VeHayirah Hi Shoresh
והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה
DownloadListen (00:30)Kol Toavas Havaya
כל תועבת ה'
DownloadListen (01:42)VeHinei Shlosha Levushim Eilu
והנה שלשה לבושים אלו
DownloadListen (00:34)Kidechsiv Ein Cheker
כדכתיב אין חקר
DownloadListen (00:43)V'Tzmizem Hakodosh Boruch Hu
וצמצם הקב"ה
DownloadListen (00:40)V'Al Yedei Zeh Tislabesh
ועי"ז תתלבש
DownloadListen (00:58)uMishum Nase'ah
ומשם נסעה
DownloadListen (00:49)uMe'achar
ומאחר
DownloadListen (01:03)V'Lochein Umru
ולכן אמרו
DownloadListen (00:58)Aval Hakodosh Boruch Hu
אבל הקב"ה
DownloadListen (01:02)Shein Hefresh
שאין הפרש
תניא - פרק ה'
DownloadListen (00:32)Perek Heh
פרק ה ולתוספת ביאור
DownloadListen (00:23)V'Hamuskal Nitfas uMukaf
והמושכל נתפס ומוקף
DownloadListen (00:30)Derech Moshul
דרך משל
DownloadListen (00:22)V'Hinei Halacha Zu
והנה הלכה זו
DownloadListen (00:31)V'Af Im Loi HoYo
ואף אם לא הי'
DownloadListen (00:21)Harei KeSheOdom Yode'ah
הרי כשאדם יודע
DownloadListen (00:20)Harei Zeh Masig
הרי זה משיג
DownloadListen (00:19)D'Leis Machashava
דלית מחשבה
DownloadListen (00:19)Vehu Yichud Nifla
והוא יחוד נפלא
DownloadListen (00:38)V'Zos Maalah Yeseira
וזאת מעלה יתרה
DownloadListen (00:32)Ki Al Yedei
כי על ידי
DownloadListen (00:23)uLefi SheBeyediyas
ולפי שבידיעת
DownloadListen (00:30)VeZehu Shekosuv vSorasecha
וז"ש ותורתך
DownloadListen (00:22)uLishma Haynu
ולשמה היינו
תניא - פרק ו'
DownloadListen (01:08)Perek Vav
פרק ו'
DownloadListen (01:11)Ki Hakoton
כי הקטן
DownloadListen (01:03)V'Hein Heim Kol HaMaasim
והן הם כל המעשים
DownloadListen (01:35)Bein Bepoel Mamash
בין בפועל ממש
DownloadListen (00:42)Ad Shenisma'eit
עד שנתמעט
DownloadListen (01:43)v'Lochein Nikra
ולכן נקרא
DownloadListen (01:56)Ela Shehaklipos
אלא שהקליפות
תניא - פרק ל"ב
DownloadListen (00:22)Perek Lamed Beis
פרק ל"ב
DownloadListen (00:24)Harei Zu Derech Yeshara
הרי זו דרך ישרה
DownloadListen (00:22)Ki Me'Achachar SheGufo Nim'As
כי מאחר שגופו נמאס
DownloadListen (00:22)B'SheGam She'Kulam Mas'Imor
בשגם שכולם מתאימות
DownloadListen (00:32)Velochein Hooisim
ולכן העושים
DownloadListen (00:26)Vezehu Sheomar
וזהו שאמר
DownloadListen (00:25)Ki Yesoid Veshoiresh
כי יסוד ושרש
DownloadListen (00:26)Vegam Lehamshich
וגם להמשיך
DownloadListen (00:26)Veloi Kesheesh Pirud
ולא כשיש פירוד
DownloadListen (00:34)Umashekosuv BeGemoro
ומ"ש בגמ'
DownloadListen (00:34)Ve Af Al Pi Kein
ואעפ"כ לא שב
DownloadListen (00:35)Loimar Sheaf
לומר שאף הרחוקים
DownloadListen (00:38)Vehein Loi Loi Hifsid
והן לא לא הפסיד
DownloadListen (00:44)SheHu Nitzutz Elokus
שהוא ניצוץ אלקות
DownloadListen (00:34)Veloi Omar Dovid
ולא אמר דה"עה
תניא - פרק מ"א
DownloadListen (01:35)Perek Mem Alef
פרק מ"א
DownloadListen (00:28)Ve'Ihu Memaleh Kol Almin
ואיהו ממלא כל עלמין
DownloadListen (00:58)Ki Chayav Adam Lomar
כי חייב אדם לומר